Strona oraz urządzenia mobilne korzystają z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Loading...
Loading...
Slide

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Volkswagen Motor Polska sp. z o.o.jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – (dalej „RODO”).

Administrator przetwarza dane osób fizycznych, które kontaktują się z nimi w celach związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, np. osoby kierujące zapytania w formie e-mail lub telefonicznej, kandydaci do pracy (dalej „Osoba, której dane dotyczą”).

W związku z powyższym poniżej przedstawiono podstawowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Z Administratorem można się skontaktowaćza pośrednictwem numeru telefonu: +48 76 848 3000, adresu e-mail: vwmp@vwmp.pl lub pod adresem: ul. Strefowa 1, 59 – 101 Polkowice.
 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych to:
 1. prowadzenie korespondencji e-mail i tradycyjnejna podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co uzasadnione jest interesemAdministratora polegającym na prowadzeniu kierowanej do niego korespondencji,
 2. kontakt telefoniczny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co uzasadnione jest interesem Administratora w utrzymywaniu kontaktu z osobami, które kierują do niego zapytania, oferty itp.,
 3. rekrutacja na oferowane stanowisko pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przepisów Kodeksu pracy oraz art. 221 § 1 KP, § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika- w zakresie danych osobowych wymienionych w tych przepisach oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa czyli na podstawie dobrowolnej zgody Osoby, której dane dotyczą,
 4. rekrutacja na stanowisko pracy w przyszłych procesach rekrutacjina podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co uzasadnione jest interesem Administratora w pozyskiwaniu kandydatów na stanowiska pracy odpowiednie w stosunku do ich kwalifikacji. Podstawa ta ma zastosowanie do danych, które zostały nam przekazane w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa wymienione w pkt 2 lit. c powyżej. W stosunku do innych danych, których nie wymieniają powołane przepisy, a które również zostały nam przekazane podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli dobrowolna zgoda Osoby, której dane dotyczą,
 5. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co uzasadnione jest interesem majątkowym Administratora.
 1. W przypadku, gdy dane osobowe są zbierane dla celów związanych z wykonywaniem konkretnej umowy lub w innych celach związanych z prowadzoną działalnością, Administrator przekaże Osobie, której dane dotyczą, stosowną odrębną informację dotyczącą przetwarzania jej danych osobowych.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą byćinne spółki z Koncernu Volkswagen, inni administratorzy, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie procesów rekrutacji, dostawcy usług teleinformatycznych w zakresie sprzętu i oprogramowania, kurierzy oraz firmy doradcze, w tym w szczególności w zakresie obsługi księgowo – finansowej i prawnej.
 3. Co do zasady, dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, do którego zostały zebrane. Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesieAdministratora, dane będą maksymalnie przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody Osoby, której dane dotyczą, dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe zebrane na potrzeby procesu rekrutacji, będą przetwarzane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych. Dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane osobowe są przez nas przechowywane do czasu upływu 90 dni od dnia zakończenia okresu przedawnienia roszczeń wynikających z łączących nas stosunków prawnych. Okres ten może jednak być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w zakresie w jakim będą tego wymagały przepisy prawa. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowań wszczętych w związku z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.
 4. Każdej Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 1. prawo do dostępu do danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych – uprawnienie do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania któregokolwiek z celów, dla których dane zostały zebrane,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – polega na zaprzestaniu wykonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę oraz ich przechowywania – do czasu, gdy nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych – uprawnienie do żądania wydania danych dostarczonych przez Osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt maszynowy (przez komputer), w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zawartej umowy lub wyrażonej zgody,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – uprawnienie do złożenia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach uzasadnionych interesem Administratora, opisanych w punkcie 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania, które będą nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeśli dane osobowe przekazano na podstawie zgody, Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Osoba, której dane dotyczą, może zrealizować swoje prawa za pośrednictwem adresu e-mail: ochrona.danych@vwmp.com.pl.
 4. W ramach rekrutacji udostępnione powinny nam być dane osobowe, które są przewidziane przepisami prawa, o których mowa w pkt 2 lit. c powyżej. Jeżeli dane te nie zostaną nam przekazane nie będziemy mogli przeprowadzić procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie i celach przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Decyzje jakie podejmujemy wobec Osoby, której dane dotyczą nie opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.